Fajnie jest wyjść z długów…
od tego trzeba zacząć.

Windykacja wstępna obejmuje wysłanie wezwania do zapłaty w imieniu wierzyciela lub w imieniu firmy Skilum, zgodnie z krajowymi przepisami i regulacjami dotyczącymi windykacji. Jeżeli należność nie zostanie spłacona w ciągu 10 dni, podjęte zostaną dalsze kroki.

Podczas drugiego etapu windykacji polubownej dłużnik otrzyma ponaglenia listowne, telefoniczne lub mailowe. Zachęcamy dłużnika do jak najszybszej spłaty należności lub skontaktowania się z nami w celu znalezienia optymalnego rozwiązania, jeśli zadłużenie jest zbyt przytłaczające.

Cennik Skilum jest zgodny z przepisami dot. maksymalnej wysokości kosztów windykacji.

Jeśli windykacja wstępna okaże się nieskuteczna, sprawa ostatecznie trafi do partnera Skilum w zakresie windykacji sądowej – prawników LML.